Xfce Wiki

Sub domains
 

Glosario específico do proxecto de tradución ao galego do Xfce

Para consultar o glosario coa busca automática é posible utilizar a función de busca do navegador (por exemplo, no Firefox pódese activar premendo CRTL+F).

Termos
Expresións
Pares

Termos

abort → abortar (ver argumentos no correo enviado á lista de trasno o día 2019-08-01)
actor → segundo o contexto pode traducirse como actor (xfdashboard)
air → ar (aire)
alignend → (axuste no tempo) axustado
anti-aliasing → suavizado (de letras)
append: amecer
application: aplicativo
artwork → material gráfico (collido de gnome)
back → recuar (tamén pode significar final, parte de atrás, ver engadido renomear do thunar)
backup → (refirido a copia de datos) copia de seguranza (ver tamén security)
background (running in the backbround) → segundo plano
background → fondo (de pantalla)
binding → vínculo (ver tamén: key binding)
blank (referido a CDs) → baleirar/baleiro
blank → baleiro (Leave blank) Deixar baleiro
blank (referido a pantalla) → escurecida
blank the screen → escurecer a pantalla
blinking → escintileo (= flikering)
blog → bitácora
bounce keys → rexeitamento de teclas (cando se pulsa unha tecla de xeito repetido)
browse (en soportes locais)→ explorar (ficheiros, Browse…xfce4-settings)
browser (web) → navegador
browser (xestor de ficheiros)→ xestor de ficheiros
browser (documentación) → visor
browse (unha base de datos): examinar
bufer → búfer (memoria)
bug tracker: rastrexador de fallos
bugzilla → seguidor de fallos
builder → desenvolvedor
callback → devolución da chamada
child → fillo/a (ver tamén main/parent→principal)
choose → escoller
clear →
click→ referido ao botón do rato «clic», referido a permer por exemplo nunha ligazón «premer»
clipboard → portapapeis
codec → códec
collapsed → contraído (uncollapsed →descontraído) Obserbación: contraer úsase para cousas, encoller para partes do corpo de persoas.
column → columna
compose (key) → composición (tecla)
computer → computadora (máquina computadora)
core → (core modules) núcleo (módulos do núcleo)
default → predeterminado / por defecto (RAG)
daemon → (servizo) servizo
deprecated → obsoleto / en desuso
dialog → xanela
directory → cartafol (igual que folder)
docks → docas (menú)
drop-down (caixa de texto)→ despregábel
edit → (referido a modificar) modificar, (referido a publicar) publicar, (referido ao menú) editar embedded → embebido (algo que pasa a ser absorbido por outra cousa)
enter (key)→ intro
environment → contorno (ver dicionario DRAG)
error: fallo
expand → desencartar (referido a un menú/obxecto que se pode encartar) se se refire a algo que se estira sería estirar, antónimo encoller
event → evento (algo que sucede)
feature → función (novas características, websites)
feedback → retroalimentación (dic. castelan-galego RAG 2004)
file manager → xestor de ficheiros
flag → bandeira, marca,
flikering → escintileo
fog → borraxeira (é o mesmo que neboeiro, escollín esta pola abreviatura B)
freeze → (segundo conveña)

  • estabilización (fase na que non se adicionan funcionalidades e se pule o que hai)
  • fixación (referido a que se establecen as versións das dependencias)
  • non adición (referido que non adición de novas funcionalidades)

folder → cartafol
font → letra
foreign → Externo (no Orage)
fork to → enviar (ex. enviar ao segundo plano)
frontend → portada ()
full size → tamaño real (ver tamén definición DRAG de «tamaño natural»)
fullscreen: (a) pantalla completa
Get Involved → Participe
goodies→extras
governors (CPU): Perfís (de CPU)
grid → grade
handle (para os engadidos) → asa
handle → manexar
handled/unhandled → manexado/non manexado
hardware → soporte físico (ver dicionario da DRAG) hash-key → cadea de verificación (permite verificar que un ficheiro é quen di ser)
hash-table → táboa de dispersión
hint → optimización (de renderizado de letras)
host → (lugar onde alberga unha web ou contidos) aloxamento, (referido a máquina) servidor
hot (servidor) → servidor
hot corner → esquina activa
hotkey → atallo (de teclado)
implement → levar a cabo (características da nova versión)
key binding → atallo
kit (conxunto/grupo de algo) → grupo
layout → disposición (glosario trasno non fixado, LibreOffice emprega deseño)
line → liña
location: posición
log out → saír
log in → identificarse / entrar na sesión,
log in/log out: referido a sistema operativo, entrar (na sesión)/saír (da sesión) o razoamento, sobre iniciar/pechar sesión é que pode accederse a unha sesión xa existente polo que non se estaría iniciando nada, simplemente accedendo.
main → principal (ver tamén child→fillo/a)
management → Xestión (Power management→ Xestión de enerxía)
manager → xestor (Power manager→ Xestor de enerxía)
master → principal (referido a ramas en sistemas de control de versións)
mapping → representar? case mellor deixalo para render, neste caso poida que relación sexa mellor
media (ficheiros)→ multimedia
media (ficheiros) → ficheiros
media (soporte físico) → soporte (disquete, disco…)
new → noticia
monitoring → monitorizar (track: rastrexar)
monitor → pantalla ou monitorizar (un proceso) (segundo o contexto) tamén pode referirse a espazo de traballo
monospace → monoespazo (ver no dicionario da DRAG «fonte monoespazo»)
notification area → zona de notificación
occurrence: aparición
OK → Vale
out of the box → de fábrica
parent
parse → interpretar (para os atallos no xfdashboard)
parser → intérprete (para os atallos no xfdashboard)
pause –> interromper/interrupción
plain text: texto simple
plugin (panel) → engadido
pop-up → emerxente (pop-up menu → menú emerxente)
power saving → aforro de enerxía
presets → axustes predeterminados
preview (referido a versión) preliminar | final preview (referido a versión xusto antes da final) versión previa á final
port/porting → migrar/migración (a Gtk3)
provide→fornecer
provider→fornecedor
quicklaunch → iniciador rápido
software → soporte lóxico (ver DRAG) relaunch: reiniciar
release → versión, publicación, lanzamento (segundo conveña) deixo aquí tamén estas ideas: entregable? empaquetado?
reload → recargar
relocate → resituar*
rendering → renderización
render → representar?
remove → retirar (glosario trasno)
reset → restabelecer
resize → mudar o tamaño
restore → restaurar (referido a copia de seguranza)
revert: reverter
root (usuario) → superusuario
rounded → arredondada/o (esquinas arredondadas)
row (elemento dunha grade, ver definición no DRAG)→ fila
scale → escalar
screensaver → protector de pantalla
scrollback - desprazamento atás (usado en xfce-apps terminal)
scrollbox → area de texto (area de texto a carón da icona no engadido de panel do weather)
security → seguridade settings → Opcións| configuración | axustes (segundo conveña)
setting → parámetro | opción (penso que esta última é a máis recomendable)
select → seleccionar
shell → intérprete de ordes
show → amosar
skip → omitir?
sleep → suspender
slider → Control desprazábel
spacing → espazamento (substantivo, non está no dicionario máis respecta a formación de termos)
socket: toma (como toma de corrente)
stage → escenario
sub-pixel → subpíxel (referido a fonte)
support → admite (ser compatible)
switcher → troco/trocador (por exemplo para trocar unha xanela por outra)
table → (onde se presentan datos) táboa
tarball → ficheiro comprimido
tile → mosaico (de teselas)
tiling → axuste (referido a facer mosaico coa xanela á hora de axustala, por exemplo ao levar o título cara unha esquina, esta é axustada á esquina)
timeout → prazo (Orage, tempo para realizar unha tarefa)
toggle → alternar
token → testemuña
tooltip → indicación?
touchpad → area táctil (igual que Gnome)
track (audio): pista
tracking → rastrexo (ex. tracking mode) está no dicionario con este uso.
tracker → rastrexador
tracker → (referido a bug) rastrexador
trash: papeleira
tray → (system tray) zona (ex. zona do sistema)
trigger → activador
uptime: tempo en funcionamento
wallpaper → fondo de escritorio
warning → aviso
widget: trebello (glosario trasno)
workspace → espazo de traballo
Xfce Goodies Project → proxecto Xfce Goodies
zoom in: aumentar
zoom out: diminuír
zoom aumento

Expresións

An error occurred… → Produciuse un erro ao…
Are you sure… → Desexa realmente…
Are you sure you want to… → Desexa realmente + infinitivo…
Failed to… → Produciuse un fallo ao…/Fallou ao…
Enable this option to… → Active esta opción para…
Unable to establish… → Non se puido estabelecer…
If TRUE… → Se é verdadeiro…
When/If disable… → Cando se desactiva…
When/If enabled… → Cando se activa…
When selected, … → Cando se selecciona, …
when enabled… → Se está activado…

Pares

amosar/agochar