Xfce Wiki

Sub domains
 

Nhóm phiên dịch tiếng Việt

Chào các bạn,

Đây là trang wiki của nhóm dịch thuật tiếng Việt, và dĩ nhiên, cho Xfce :D. Trên trang này, bạn sẽ tìm thấy các thông tin liên lạc và các quy tắc chính tả cũng như các quy tắc dịch thuật. Các liên kết đến các trang web hữu ích, các mẹo hỗ trợ việc dịch.

Liên lạc, thông tin

Các thông tin sẽ được gởi trên danh sách thư của xfce-

Thành viên nhóm

Phần đầu của tập tin dịch

Mỗi tập tin po sẽ chứa một số thông tin trg những dòng đầu của nó để xác định bản quyền tác giả, ngày dịch, tên gói,…

# Vietnamese translation of the <tên gói> package.
# Copyright (C) 200X <thông tin của người dịch>
# This file is distributed under the same license as the <tên gói> package.
# Nguyễn Quốc Vinh <kureikain@gmail.com>, 2009
#

Danach kommt die “technische Erklärung”: Die enthält unverkennbar ebenso den Paketnamen, eventuell die Version dazu, und den Namen des letzten Übersetzers, damit man ihn seiner letzten Exzesse überführen oder auch für die getane Arbeit loben kann. Dieses komische “+0100” ist die Zeitzone im Verhältnis zur GMT, für Deutschland also +1 im Winter und +2 im Sommer, weil die GMT immer im Winter ist.

msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xfce4-dict-plugin 0.5.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-11-07 16:16+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-10-30 18:31+0100\n"
"Last-Translator: Nguyễn Quốc Vinh <kureikain@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <xfce-i18n-vi@xfce.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"